Księgi Handlowe - Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  1. kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki
  2.  prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje podatku od towarów i usług )
  3.  sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zmiany na kapitale, przepływy pieniężne, podatek dochodowy odroczony)
  4.  opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości
  5.  dokonywanie wyceny aktywów i pasywów przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (CIT-2, CIT-10,CIT-8, IFT,VAT-7,VAT-UE,PIT-4R)