Kadry i Płace

Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS

  1. Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  2.  Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
  3.  Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
  4.  Sporządzanie list płac
  5.  Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych
  6.  Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
  7.  Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R
  8.  Przygotowanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych
  9.  Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
  10.  Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych